Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

SPEK & VAN DEN BELD NOTARIAAT TE LEUSDEN

Artikel 1. Definities

Notaris: onder notaris worden verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening.

Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

Opdrachtnemer: Spek & Van den Beld Notariaat, een natuurlijk persoon, is enige op-drachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende be-doeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van notaris wordt daarmee tevens bedoeld Spek & Van den Beld Notariaat. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

Artikel 2. Toepassingsgebied

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens de no-taris, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van (kandidaat) notaris, (juridisch en niet juridisch) medewerker, bewindvoerder, vereffenaar, execu-teur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins.

2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtge-ver, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Werkzaamheden notaris

1. De uitvoering van een aan de notaris verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de op-drachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 4. Inschakeling van derden

De notaris zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De notaris is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de op-drachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de notaris

1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de nota-ris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheids-verzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzeke-raar is.

2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruik-te apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitge-zonderd.

3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

4. De aansprakelijkheidsbeperkingen als opgenomen in de leden 1, 2 en 3 van dit arti-kel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheids-beperking kunnen beroepen.

5. Desgevraagd worden over de (dekking door de) door de notaris gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

Artikel 6. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoof-delijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris ver-schuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (me-de) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé op-drachtgever.

Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de factuur, al dan niet op verzoek van de op-drachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de op-drachtgever als natuurlijke persoon.

Artikel 7. Tarieven en meerwerk

1. Tenzij anders is overeengekomen en tenzij de voor de verrichting door de notaris ge-bruikelijk een vast kantoortarief wordt gehanteerd, wordt het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren ver-menigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, zoals deze periodiek door de notaris worden vastgesteld.

2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris be-voegd, een hoger bedrag in rekening te brengen dan wel een aanvullende declaratie te verzenden, ten bedrage van de meer dan gebruikelijk aan het dossier bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven.

3. Voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) kan een percen-tage van het honorarium in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Niet doorgegane akte

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een no-tariële akte, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werk-zaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetref-fende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gehanteerde uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeen-gekomen.

Artikel 9. Betaling

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders ver-meld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van pas-seren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren. Op alle betalingen zijn de bepalingen van de wet van toepassing, waaronder met name die van de Notariswet, Wet Melding Ongebruikelijke Transacties en de Wet Identificatie bij financiële dienstverlening.

Artikel 10. Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota/declaratie of op andere wijze, schriftelijke betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie niet binnen de betalingstermijn betaling is ontvangen, is zonder ingebrekestelling in verzuim.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vorde-ring maakt, alsmede ter zake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende medewerker gehanteerd uurtarief. Tevens is de op-drachtgever vanaf dat moment de wettelijke rente over die vordering verschuldigd.

Artikel 11. Overgang rechten en verplichtingen

Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 12. Vervaltermijn vorderingsrechten

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens de notaris in verband met door de notaris verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13. Archivering

Nadat de opdracht door de notaris is beëindigd, staan de in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan de notaris ter beschikking. De opdracht-gever kan deze desgewenst bij de notaris opvragen. De notaris zal het overblijvende dos-sier gedurende tien jaar bewaren. Na afloop van de termijn van tien jaar zal het dossier kunnen worden vernietigd.

Artikel 14. Klachten en geschillen

Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 15. Keuze toepasselijk recht; forumkeuze

1. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de opdrachtgever mocht ontstaan kennis te nemen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.